جلسه آموزشی شنبه 2 دی 1396

جلسه آموزشی مدیریت بحران در کورش‌مال برگزار شد

جلسه توجیهی ـ آموزشی مواجهه با بحران با حضور مدیر بحران، مدیر اجرایی، مدیر ایمنی ـ بهداشت و سایر مدیران، مسئولان و اعضا ستاد بحران شامل همکاران کورش‌مال و نمایندگان ...

متن خبر