با حضور شنبه 26 خرداد 1403

با حضور پدر روزنامه‌نگاری آنلاین ایران برگزار شد؛
نخستین نشست تخصصی همکاران روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ

یونس شکرخواه، پدر روزنامه‌نگاری آنلاین ایران در نخستین نشست تخصصی همکاران روابط عمومی گروه صنعتی گلرنگ با ارائه‌ موضوع «روابط عمومی در زمانه‌ی دگرگونی»، بر اهمیت استراتژی ارتباطی در قبال ...

متن خبر